דמי מחלה

דף הבית » דיני עבודה » דמי מחלה

מאמרים חדשים

ארכיון
ספטמבר 2021
ב ג ד ה ו ש א
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
מכללת ידע (11)

דמי מחלה

(בגין מחלת בן משפחה)

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג- 1993

היעדרות בשל מחלה של ילד

עובד שיש לו ילד מתחת לגיל 16 זכאי לקבל ימי מחלה בשל מחלת ילדו. ימי הזכאות משתנים בהתאם לנסיבותיו האישיות של העובד, ונסיבותיו הבריאותיות של הילד.

שימו לב! ימי המחלה הניתנים לעובד הינם על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו, ואינם מהווים צבירה נוספת.

להלן פירוט הזכאות למחלה:

 1. כאשר בן הזוג של העובד, עובד בעבודה ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד – העובד יכול לנצל עד 8 ימי מחלה בשנה בגין מחלת ילדו.
 2. כאשר הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שההורה הוא הורה יחיד, כלומר אין הורה נוסף שיכול לממש את ימי המחלה – העובד יכול לנצל עד 16 ימים מחלה בשנה בגין מחלת ילדו.

סעיף 1 לחוק

"1. עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:
(א) בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד - עד 8 ימים בשנה;
(ב)  הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של 
הילד - עד 16 ימים בשנה;"

היעדרות בשל מחלה קשה של ילד

כאשר הילד חולה במחלה קשה החוק מקנה להורה ימי מחלה רבים מהמפורט לעיל.

מחלה קשה מוגדרת על פי סעיף 1א(ג) לחוק: "מחלה ממארת, מחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה, או מחלה אחרת שקבע שר הכלכלה והתעשייה, בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת".

במצב של מחלה קשה – הזכאות ניתנת להורה שיש לו ילד שטרם מלאו לו 18 שנים.

תנאי סף: נדרש שלעובד יהיה ותק של שנה לפחות אצל המעסיק. למשל, עובד שילדו חולה במחלה ממארת, והוותק שלו בעבודה הינו 6 חודשים, לא יהיה זכאי לימי המחלה המוגדלים המותרים בחוק במצב של מחלה קשה, וזאת מאחר שלעובד אין ותק של שנה בעבודה.

הזכאות לימי מחלה תהיה כדלקמן: 

 1. כאשר בן הזוג של העובד, עובד בעבודה ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד – העובד יכול לנצל עד 90 ימי מחלה בשנה בגין מחלתו הקשה של ילדו, על חשבון ימי מחלה, או על חשבון ימי חופשה – כפי שיבחר העובד.
 2. כאשר הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שההורה הוא הורה יחיד, כלומר אין הורה נוסף שיכול לממש את ימי המחלה – העובד יכול לנצל עד 110 ימי מחלה בשנה בגין מחלתו הקשה של ילדו על חשבון ימי מחלה, או על חשבון ימי חופשה – כפי שיבחר העובד.

סעיף 1א לחוק

"1א. (א) עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו, כאמור.
(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1."

היעדרות לצורך מתן סיוע לילד עם מוגבלות

עובד שהוא הורה לילד עם מוגבלות שזקוק לסיוע אישי, זכאי לקבל ימי מחלה נוספים על חשבון ימי המחלה הצבורה לו או על חשבון ימי חופשה שנתית.

התנאי: לעובד יש וותק של שנה לפחות במקום העבודה.

הזכאות לימי מחלה תהיה כדלקמן:

העובד יהא זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי חופשה שנתית.

במצבים להלן – העובד יהא זכאי לעוד 18 ימי היעדרות נוספים:

 • כאשר בן הזוג של העובד, עובד בעבודה או עצמאי בעל עסק ולא נעדר מעבודתו.
 • ההורה הוא הורה עצמאי – כלומר, הורה יחיד ואין הורה נוסף שיכול לממש את ימי המחלה.
 • כאשר הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד.

נקודות חשובות:

 1. הזכאות להיעדרות ניתנת גם עבור היעדרות בחלק מן היום.
 2. התשלום ייעשה החל מהיום הראשון להיעדרות. כמו כן, גם היעדרות בחלק מן היום תזכה את העובד בתשלום החל משעת היעדרותו הראשונה.
"1ב. (א)   עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 18 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות; ואם התקיים בו אחד מאלה, זכאי העובד לזקוף בשנה עד 18 ימים נוספים של היעדרות כאמור, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:
(1) בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;
(2) בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי;"

היעדרות לסירוגין של בני זוג 

במצב בו ההורים נעדרו לסירוגין בשל מחלת הילד – במידה שיגישו הצהרה על כך, ימי המחלה שנעדרו בגינם, יחושבו להם ברצף. כך, כל הורה יהא זכאי לתשלום עבור ימי היעדרותו, וזאת החל מיום ההיעדרות הראשון של אחד מן ההורים.

1א1. לעניין הוראות סעיף 2(א)(1) ו-(2) לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, היעדרותו של העובד לפי סעיפים 1 או 1א, לצורך חישוב דמי מחלה, תימנה החל מהיום הראשון שבו נעדר העובד או בן זוגו בשל מחלת ילדם, ובלבד שבהצהרה שמסר העובד לפי חוק זה הוא הודיע על ימי ההיעדרות של בן זוגו מעבודתו בשל מחלת ילדם וצירף אליה הצהרה כאמור שהגיש בן זוגו במקום עבודתו.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993

עובד זכאי ל-6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו. ימי המחלה הניתנים לעובד הינם על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו, ואינם מהווים צבירה נוספת.

סעיף 1 לחוק

"1. (א) עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן - ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.
(ב) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר."

מחלת הורה המזכה בהיעדרות

תקנה 4 לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1994 מגדירה מחלה כמצב שבו ההורה הפך תלוי לחלוטין בפעולות היום-יום – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית.

תקנה 4 לתקנות

"4. להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לעניין זה - "פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;"

שלילת זכאות להיעדרות נוכח מחלת הורה

הזכאות לימי המחלה תישלל במקרים להלן:

 1. כאשר ההורה נמצא במוסד סיעודי, שם יש מי שדואג לו (סעיף 2 לתקנות).
 2. כאשר אחד מהאחים של העובד נעדר מעבודתו בשל מחלת ההורה, באותו פרק זמן (סעיף 3 לתקנות).
 3. כאשר בן זוגו של העובד נעדר מעבודתו בשל מחלת ההורה, באותו פרק זמן (סעיף 1(א) לחוק).

תקנות 2 ו-3 לתקנות

"2. עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעותו בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשכ"ח-1968, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו, היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק.
  3. עובד, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן; לעניין זה, "אח" - בן או בת נוספים של ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים."

 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998

עובד זכאי ל-6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן זוגו כאשר בן הזוג הפך לתלוי לחלוטין בפעולות היום-יום כאמור.

ימי המחלה הניתנים לעובד הינם על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו, ואינם מהווים צבירה נוספת.

העובד צריך להמציא הצהרה ואישור רפואי על כך שבן הזוג זקוק לסיוע באחת מפעולות היום-יום.

סעיף 1 לחוק

1. עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות בשל מחלה ממארת של בן הזוג

כאשר בן זוגו של העובד חולה במחלה ממארת, העובד יהא זכאי ל-60 ימי מחלה בשנה, על חשבון ימי מחלה, או על חשבון ימי חופשה – כפי שיבחר העובד.

תנאי סף: נדרש שלעובד יהיה וותק של שנה לפחות אצל המעסיק.

סעיף 1א(א) לחוק

1א. (א) עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.
(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

מחלת בן זוג המזכה בהיעדרות

תקנה 2 לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ד-1994 מגדירות מחלה כמצב שבו הבן זוג הפך תלוי לחלוטין בפעולות היום-יום: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית.

תקנה 2 לתקנות

"2. להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לעניין זה -
"פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;"

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

בן הזוג יכול לקחת עד 7 ימי מחלה בשנה בשל בדיקות הריון או לידה.

תקנה 4 לתקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000, קובעת את המצבים בהם תותר היעדרות על פי חוק זה, כדלקמן:

 1. כאשר בטיפול או בבדיקה הקשורה להיריון כרוך סיכון לחיי האישה או העובר, או במקרה של הפלה.
 2. ליווי בת הזוג לטיפול או בדיקה הקשורה להיריון כאשר בת הזוג תלויה בעובד; למשל, אם האישה כבר לא יכולה ללכת לבד נוכח קושי הריוני.
 3. נוכחות בלידה – עם תחילתם של הצירים ועד 24 שעות מתום הלידה.

תקנה 4 לתקנות

"4. היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי סעיף 1 לחוק, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:
(1) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה;
(2) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה (1), אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור;
(3) נוכחות בלידה; לעניין זה, "לידה" - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה."

 

עוד מאמרים

דיני עבודה

מספר ימי חופשה לפי ותק

המספר המרבי של ימי החופשה בתשלום שלהם זכאים העובדים, נקבעים בהתאם לשנות הוותק (הקלנדריות) של העובדים אצל אותו מעסיק.

קרא עוד »
דיני עבודה

מועד החופשה השנתית

על פי החוק, נדרש לקיים, את החופשה השנתית, בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה ניתנת החופשה, או במהלך שנת העבודה שלאחריה.

קרא עוד »
דיני עבודה

חישוב ימי חופשה שנתית

חופשה שנתית היא חופשה בתשלום, שעובדים זכאים לקבל בנוסף לימים שבהם נעדרו מהעבודה בגלל סיבות אחרות (כגון מילואים, לידה, אבל, מחלה וכדומה). 

קרא עוד »
דיני עבודה

שכר שווה לעובד ולעובדת

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996, נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. ישנן נסיבות המצדיקות

קרא עוד »

[st_tag_cloud]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב

דילוג לתוכן