דף הבית » דיני עבודה » ניהול שכר » שכר מינימום

מאמרים חדשים

ארכיון
אוגוסט 2022
ב ג ד ה ו ש א
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

שכר מינימום

חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987, קובע מהו שכר המינימום שישולם לעובד. החוק מבחין בין שכר מינימום חודשי, שעתי ויומי.

כמו כן, החוק עורך הבחנה בין שיעור שכר המינימום לבגירים (מגיל 18 ואילך) ובין שיעור שכר המינימום לנערים (מתחת לגיל 18).

שיעור שכר המינימום לבגיר

שכר מינימום לחודש – על פי חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987, שכר מינימום חודשי לבגיר מגיל 18 ואילך עומד על 5,300 ₪ בחודש (למשרה מלאה).

"1. (5) בתקופה שמיום י"ג בכסלו התשע"ח (1 בדצמבר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה - הוראת השעה) - סכום השווה ל-5,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;"

 שכר מינימום ליום – החוק מבצע הבחנה בין שכר מינימום יומי לעובד 5 ימים בשבוע, לבין עובד 6 ימים בשבוע.

"שכר מינימום יומי" - החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים, והחלק ה⅔-21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

 שכר מינימום לעובד 5 ימים בשבוע: יש לחלק את שכר המינימום החודשי בתקן קבוע של 21.67 ימי עבודה בחודש.

244.57 = 21.67 : 5,300 ← שכר מינימום יומי לעובד 5 ימים בשבוע. 

שכר מינימום לעובד 6 ימים בשבוע: יש לחלק את שכר המינימום החודשי בתקן קבוע של 25 ימי עבודה בחודש.

212 = 25 : 5,300 ← שכר מינימום יומי לעובד 6 ימים בשבוע. 

שכר מינימום לשעה

יש לחלק את שכר המינימום החודשי בתקן קבוע של 186 שעות עבודה מידי חודש.

28.49 = 186 : 5,300 ← שכר מינימום שעתי.

"שכר מינימום לשעה" - החלק ה-186 של שכר המינימום.

 שימו לב!

באפריל 2018 נכנס לתוקפו צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957). בהתאם לצו שבוע העבודה קוצר מ-43 שעות עבודה שבועיות ל-42 שעות עבודה שבועיות.

אם נחשב את מספר שעות העבודה החודשיות בהתאם לצו ההרחבה, יש להפחית 4 שעות מ- 186. בהתאם לכך, שעות העבודה החודשיות תעמודנה על 182 שעות עבודה בחודש.

חישוב כאמור, מוביל לאפשרות ששכר המינימום החודשי יחולק ב -182, דהיינו:

29.12 ₪ לשעה = 182 שעות : 5,300 ₪.

עם זאת, בחוק שכר המינימום לא בוצע עדכון חקיקתי לפיו החלוקה של שכר המינימום החודשי תיעשה לפי 182 שעות, אלא שנותרה החלוקה לפי 186 שעות.

משרד העבודה הודיע כי שכר המינימום השעתי שיש לשלם הוא 29.12 ₪, נוכח קיצור שבוע העבודה באמצעות צו ההרחבה, אך מכיוון שטרם בוצע שינוי חקיקתי אין אפשרות ממשית לאכוף את ההוראה (טרם ניתנה פסיקה לעניין זה).

2. קיצור שבוע עבודה במשק
2.1 היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, בלא הפחתה בשכר.

רכיבי שכר לחישוב שכר מינימום

סעיף 3(ב) לחוק קובע מהם רכיבי השכר המובאים בחשבון לעניין חישוב שכר מינימום, כדלקמן:

  1. שכר יסוד או שכר משולב;
  2. תוספת יוקר, אם איננה כלולה בשכר המשולב;
  3. תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.

מלבד הרכיבים האמורים, לא ייכללו רכיבים נוספים לעניין חישוב שכר מינימום. סעיף 3(ב)(5) לחוק מפרט את רכיבי השכר אשר לא ייחשבו כחלק משכר מינימום, ובתוך כך: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י”ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש”ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

"3. (א) השכר שיובא בחשבון לעניין סעיף 2 יהיה שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו, בעד יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו.

(ב) לעניין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1) שכר יסוד או שכר משולב;

(2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;

(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו;

ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק."

 תשלום גבוה או נמוך משכר המינימום

המעסיק רשאי לשלם לעובד שכר הגבוה משכר המינימום.

בשום מקרה, שכר המינימום שישולם לעובד לא יפחת מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת העובד.

כאשר מעסיק שילם פחות משכר המינימום הקבוע בחוק, יהא עליו להשלים את השכר.

"5. סכום שכר המינימום לא יפחת בשום מקרה, עקב עדכונו על פי חוק זה."

איסור פגיעה ו/או פיטורים

לא ניתן לפטר, לפגוע בשכרו של עובד, בקידומו או בתנאי עבודתו מחמת שהתלונן או תבע מעסיק שהפר הוראה מהוראות חוק שכר המינימום.

הוראה כאמור חלה גם על עובד שסייע לעובד שתבע או התלונן בגין הפרת הוראה לפי חוק שכר מינימום.

"7א. לא יפגע מעסיק בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו ולא יפטרו מהעבודה מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד על הפרת הוראה מהוראות חוק זה או מחמת שסייע לעובד אחר, בקשר לתלונה או לתביעה כאמור."

 שכר מינימום לעובד במשרה חלקית

סעיף 2(ב) לחוק קובע כי עובד במשרה חלקית יהא זכאי לשכר מינימום שיחושב בהתאם לחלקיות משרתו. למשל: עובד במשרה חלקית של 40%:

2,120 ש”ח = 40% משרה×5,300ש”ח .

"(ב) עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו."

שכר מינימום לנער

בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ”ח-1987 יש התייחסות מיוחדת לשכר המינימום של נער עובד וחניך.

  • חניך – מי שטרם מלאו לו שמונה-עשרה שנה, והוא לומד לפחות יומיים בשבוע בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות;
  • נער עובד – עובד שטרם מלאו לו שמונה-עשרה שנה, לרבות נער העובד על פי חוק החניכות שאינו חניך כמשמעותו בתקנות אלה.
  • משרה מלאה לנער וחניך – היקף של 40 שעות שבועיות ו/או 173 שעות חודשיות.

שכר המינימום לנער ולחניך יחושב לפי אחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987.

שכר מינימום חודשי לנער:

אופן חישוב האחוזים לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה, יהא כדלקמן:

  1. לגבי נער עובד שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;
  2. לגבי נער עובד שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;
  3. לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%;
  4. שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום.
"4. שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה, יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

(א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה - 70%;

(ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה - 75%;

(ג) לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה - 83%.

5. שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום כמשמעותו בחוק."

 שכר מינימום שעתי – שכר המינימום השעתי יתקבל כתוצאה מחלוקת שכר המינימום החודשי ב-173 שעות עבודה חודשיות, כתקן קבוע.

"5א. שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי החל עליו לפי תקנות 3 עד 5, לפי העניין."

 

עוד מאמרים

ניהול שכר

קרן השתלמות

תוכן עניינים קרן השתלמות היא סוג של אפיק חיסכון, שפטור ממס הכנסה בתנאים מסויימים. בחלק ממקומות העבודה חלה על המעסיקים חובה להפריש תשלומים לקרן השתלמות

קרא עוד »
חדשות האתר

תלוש שכר

תוכן עניינים על מי חלה חובה להנפיק תלוש שכר החובה להנפיק תלוש שכר לא חלה על מעסיק שהוא יחיד (שאינו חברה או תאגיד אחר), לגבי עובדים שהוא

קרא עוד »
חדשות האתר

הלנת שכר

שכר שלא שולם עד ליום התשיעי שלאחר המועד לתשלומו כאמור, הוא שכר מולן. שכר מולן הוא גם סכום שלא הועבר על ידי המעסיק לקופת גמל,

קרא עוד »
חדשות האתר

שכר עבודה

תוכן עניינים מבוא עובדים זכאים לשכר בעד כל תקופת העבודה, לרבות: תקופת ההכשרה, תקופת ניסיון, השתלמות, או זמן אחר שעליהם להימצא במקום העבודה לפי דרישת

קרא עוד »
דיני עבודה

מה חשוב לדעת על תלוש המשכורת?

שכר העבודה של כל עובד שכיר במשק הישראלי מורכב מהתגמול הבסיסי אשר סוכם בין העובד למעסיק, כאשר על פי חוק שכר המינימום, שכר העבודה לא

קרא עוד »
דילוג לתוכן