מובטל

מי שרשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה ומוכן ומסוגל לעבוד בעבודה מתאימה ושירות התעסוקה לא הציע לו עבודה כאמור.

מכתב פיטורים

לאחר שהוחלט סיום העסקה, יש להמציא לעובד מכתב פיטורים בכתב, בו יצוין מועד הוצאת המכתב, מועד הכניסה לתוקף של הפיטורים והנימוקים לפיטורים, האם נדרש לעבוד את תקופת ההודעה המוקדמת.

משכורת קובעת

הפרשה לקופות גמל – המשכורת הקובעת לעניין חישוב שווי קופת הגמל מוגדרת בסעיף ההגדרות לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 משכורת קובעת – המשכורת הקובעת לעניין חישוב שווי קרן השתלמות מוגדרת בסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה. הסעיף קובע כי משכורת הקובעת לעניין שווי קרן השתלמות הינה: "הכנסת עבודה – למעט תשלומים שניתנו […]

ניצול ימי מחלה

עובד במשכורת – ימי המנוחה, שישי, שבת וחג, יהוו חלק ממחלתו, וינוצלו בתלוש השכר. למשל, עובד במשכורת, 5 ימי עבודה בשבוע, היה חולה בין הימים חמישי עד ראשון והוא שב לעבודה ביום שני. ימי שישי ושבת יהוו חלק ממחלתו, וינוצלו ימי מחלה עבורם, למרות שהם אינם ימי עבודה בפועל. במצב כזה, לעובד במשכורת ינוצלו 4 […]

נקודות זיכוי

מס הכנסה נוהג בשיטה של מתן נקודות זיכוי לעובדים השונים ובכך מפחית את המס לתשלום. לפי ההכנסה החייבת של העובד יש לחשב מס לפי מדרגות המס וטבלת לוח הניכויים – זהו מס ברוטו מחושב. לאחר קבלת התוצאה של המס המחושב, יש לחשב את המס לתשלום. המס לתשלום משתנה מעובד לעובד בהתאם למצבו האישי, נקודות זיכוי […]

נקודות זיכוי בסיסיות

נקודות הזיכוי הבסיסיות ניתנות לכל תושב/ת בישראל: כל תושב מקבל 2 נקודות זיכוי. כל תושב זכאי לקבלת 0.25 נקודות זיכוי עבור נסיעות, וזאת ללא תלות בשאלה אם יש לו רכב, רישיון, ואם הוא משתמש בתחבורה או לא. אישה מקבלת תוספת של עוד 0.5 נקודות זיכוי. יוצא אפוא: נקודות הזיכוי הבסיסיות לאישה הן 2.75. נקודות הזיכוי הבסיסיות לגבר הן 2.25.

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

המדינה נותנת הטבת מס לתושבים המתגוררים בישובים מסוימים המפורטים בחוזרי מס הכנסה ובחקיקה. הסיבות למתן ההטבות הינן שונות, למשל: סיבות ביטחוניות או עידוד התיישבות במקומות שונים. לעובדים המתגוררים ביישובים אלו ניתנת הנחה במס. יש מקרים שבהם סכום הזיכוי גבוה יותר מהמס המחושב והתוצאה הינה שכלל לא משולם מס. לכל יישוב יש אחוז זיכוי ותקרה שונה […]

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובע שבמצב שבו העובד מקבל הלוואה מהמעסיק, וכאשר תנאי ההלוואה מיטיבים עם העובד, למשל – ריבית נמוכה או אי הצמדה למדד, אזי ההלוואה מהווה טובת הנאה, בגינה יש לחייב את העובד בשווי.

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

כדי לקבל זיכוי מתרומה, צריך שלמוסד התורם יהיה אישור תרומות שמזכות ממס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. יש לתרום לעמותה המוכרת לעניין מס הכנסה וכן שיירשם בקבלה כי התרומה ניתנה לעמותה מוכרת לצורכי מס בהתאם לסעיף 46. עמותות מוכרות, לדוגמה: לב"י, העמותה למען החייל, גמ"חים, בתי כנסת, ערוץ ההידברות ועוד.

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

משמעותו של פטור ממס הכנסה היא, שהאדם לא חייב בתשלום מס עד לסכום מסוים. כשיש פטור מקזזים מההכנסה החייבת במס את ההכנסות הפטורות ממס, מפחיתים ניכויים אישיים ומגיעים להכנסה החייבת. לאחר מכן, מסך ההכנסה החייבת – מפחיתים את נקודות הזיכוי והזיכויים וכך מגיעים לסכום המס לתשלום.

עבודה נדרשת

עבודה במפעלי תעשייה ובתי מלאכה, באתרי בנייה, באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה, בתחנות דלק ובבתי מלון – למעט עבודה פקידותית, ובטיפול באנשים עם מוגבלויות, כפי שנקבע ומפורט בחוק.

פיצויי פיטורים

עובד שפוטר או התפטר זכאי לפיצויים, שמשולמים לו על ידי קופת הפיצויים או על ידי המעסיק (כולם או השלמה לסכום שנחסך בקופת הפיצויים). הפיצויים נחשבים הכנסה שחייבת במס. סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור בגין פיצויים עד תקרה מסוימת. סכומי פיצויים שמעבר לתקרה יחויבו במס.

שימוע

מעסיק המעוניין לפטר עובד או להעבירו תפקיד מחויב בקיום הליך השימוע. זכות השימוע טרם פיטורין. עיקרה של הזכות לשימוע היא לתת הזדמנות הוגנת לעובד להשמיע טיעוני בפני מעסיקו, בטרם תתקבל החלטה בעניינו. על השימוע להיערך, בשלב שלפני קבלת החלטה סופית בעניין פיטוריו של העובד (מעסיק לא יגיע לשימוע כאשר כבר גמר בליבו לפטר את העובד). […]