Search
Close this search box.
דף הבית » דיני עבודה » פיצויי פיטורים

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון
יולי 2024
ב ג ד ה ו ש א
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

פיצויי פיטורים

פיצויים מוסדרים בחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג-1963 ובתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ”ד-1964.

זכאות לפיצויי פיטורים

ככלל, חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד שעבד שנה אחת ברציפות, זכאי לפיצויי פיטורים (גם עובד עונתי, שעונה להגדרת החוק, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים).

סעיף 1 לחוק

“1.   (א)   מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים.

“עונה” לעניין חוק זה – שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.”

רציפות בעבודה לצורך קבלת פיצויים

סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים מונה מקרים בהם תישמר רציפות בעבודה ושמירה על הוותק לצורך קבלת פיצויים, גם אם חלה הפסקה במקרים מסוימים, כדוגמת שירות צבאי, חופשה שנתית, יום המנוחה השבועית, שביתה או השבתה ועוד כמפורט בחוק.

סעיף 2 לחוק

2. לעניין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת

(1)   שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט-1949, למעט שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות-קבע שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף 1(ד) לחוק האמור, וכן שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס”ח-2008 (בחוק זה – חוק שירות המילואים);

(2)   יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי נוהג או הסכם, וכן אחד במאי;

(3) חופשה שנתית;

(4) חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק;

(5) חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק;

(6) שביתה או השבתה;

(7) תאונה או מחלה;

(8) ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד;

(9) הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שישה חודשים;

(10) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ”ז-1967.”

 חילופי מעסיקים

במצב בו עובד עבד במקום שהתחלפו בו מעסיקים, החוק מסדיר שתי אפשרויות. אפשרות אחת: המעסיק הקודם מפטר את העובד ומשלם לו עבור גמר חשבון, והמעסיק החדש מתחיל מחדש את העסקתו ואת מתן הזכויות. אפשרות שנייה היא, שהמעסיק החדש לוקח על עצמו את כל ההתחייבויות של המעסיק הקודם והוותק של העובדים ממשיך, כלומר המעסיק נכנס בנעליו של המעסיק הקודם (סעיף 1(ב) לחוק).

פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה

סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי פיטורים שנעשו בסמוך לסוף שנת העבודה, לא יפגעו בזכויות העובד. לדוגמה, מקרים שבהם מפטרים עובד כל 11 חודשים, ממתינים חודשיים ומעסיקים אותו שוב, כאשר מטרת הפיטורים היא הימנעות מתשלום פיצויי פיטורים. במקרים כאלו, המעסיק יחויב בתשלום הפיצוי, למרות שהעובד לא הועסק שנה מלאה, אלא אם המעסיק הוכיח אחרת,  דהיינו  – שהפיטורים נבעו מסיבה מוצדקת אחרת.

פטירת מעסיק או פשיטת רגל

סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה שמעסיק נפטר או פשט רגל, יראו את העובד כאילו פוטר והוא יהא זכאי לפיצויי פיטורים.

פטירת העובד

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה של פטירת העובד, השאירים שלו יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, בהתאם לוותק של העובד.

התפטרות עקב מצב רפואי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר בשל מצבו הרפואי, למשל סַבָּל שסובל מפריצת דיסק וחייב להתפטר כי לא ניתן להעסיקו בעבודה מתאימה אחרת, ייחשב כמי שפוטר והוא יקבל פיצויי פיטורים.

לסעיף זה יש תחולה גם כאשר מדובר בבן משפחה (לפי תקנה 11 לתקנות פיצויי פיטורים); בן משפחה הינו בן זוג, לרבות ידוע בציבור, ילד, לרבות מאומץ או חורג, הורה או נכד שעיקר כלכלתו על העובד. התפטרות נוכח מצב רפואי של בן משפחה תהווה התפטרות שדינה כפיטורים.

התפטרות אם לאחר לידה

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי אם לילד שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בתינוק, דינה יהיה כדין מפוטרת והיא זכאית לפיצויי פיטורים. החוק חל בהתאמה גם במקרה של אימוץ ואומנה. 

התפטרות לרגל העתקת מגורים

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי כאשר עובד התפטר נוכח העתקת מגוריו, במידה שהוא עומד בקריטריונים שבתקנות פיצויי פיטורים, יהיה דינו כדין מפוטר והוא זכאי לפיצויי פיטורים.

אם העובד העתיק את מקום מגוריו לרגל נישואיו, התנאי לזכאות לפיצויים הוא מעבר ליישוב בישראל בו גר בן הזוג. אפשרות נוספת להעתקת מגורים היא כאשר עובד עבר מיישוב שאינו חקלאי, למשל מאשדוד, ליישוב חקלאי או ליישוב באזור פיתוח, שאז דינו יהא כמפוטר.

אי חידוש חוזה עבודה

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי אם עובד עבד על פי חוזה לתקופה קצובה והחוזה הסתיים, דינו כמי שפוטר. אבל אם המעסיק הציע לעובד לחדש את החוזה והעובד סירב, דינו כדין מי שהתפטר והוא לא זכאי לפיצויים.

הצעת המעסיק לחדש את החוזה צריכה להינתן 3 חודשים מראש. אם המעסיק לא הודיע על החידוש 3 חודשים מראש, העובד ייחשב כמפוטר.

התפטרויות אחרות שדינן כדין פיטורים

יש התפטרויות אחרות שדינן כדין פיטורים. למשל, הרעה מוחשית בתנאי עבודה. לדוגמה, עובד שמרוויח 40 ₪ לשעה מתפטר מכיוון שהמעסיק מבקש להוריד את השכר ל-30 ₪ לשעה (סעיף 11 לחוק).

חישוב שכר עבודה

לפי סעיף 13 לחוק, הרכיבים שיבואו בחישוב המשכורת לצורך הפיצויים הם הרכיבים המופיעים בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ”ד-1964.

נסיבות המצדיקות פיטורים ללא תשלום פיצויים

כאשר אין הסכם קיבוצי, בית הדין לעבודה יכול לקבוע שיש נסיבות המצדיקות פיטורים ללא תשלום פיצויים; למשל עובד שגנב, עובד שהיו לו בעיות משמעת חמורות וכו’ (סעיף 17 לחוק).

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ”ד-1964

רכיבי שכר לחישוב פיצויים

הרכיבים שיובאו בחשבון לצורך חישוב השכר החייב בפיצויי פיטורים מוגדרים בסעיף 1 לתקנות, והם כוללים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.

  • כאשר שכר העובד אינו קבוע, למשל איש מכירות שמקבל שכר בסיס + עמלות, יחושב השכר הממוצע ב-12 החודשים האחרונים (סעיף 9 לתקנות פיצויי פיטורים).
  • במקרים של שינוי זמני בשכר, השכר האחרון לצורך קביעת שכר לפיצויים יהא השכר בטרם השינוי הזמני (סעיף 9 לתקנות פיצויי פיטורים).
  • במקרים של הפחתת שכר, הפיצוי עבור התקופה שבה שכר העובד היה גבוה יותר יחושב לפי השכר הגבוה, ורק הפיצוי עבור התקופה בה בוצעה הפחתה של השכר יחושב לפי השכר המופחת (סעיף 8 לתקנות פיצויי פיטורים).

התקנות מפרטות מקרים מסוימים המשלימים את חוק פיצויי הפיטורים לעניין התפטרות שדינה כפיטורים. למשל, העתקת מקום מגורים לאזורי פיתוח או יישוב חקלאי לפי אחד מהמקומות הנכללים ברשימה הסגורה שבתקנות. נדרש שהעובד יגור במקום החדש 6 חודשים לפחות, ואם לא – המעסיק יכול לתבוע החזרה של הפיצויים.

עוד מאמרים

דיני עבודה

חוק חופשה משפחתית ורפואה (FMLA)

ברשת המורכבת של חוקי העבודה המודרניים, מעשים מעטים הם בעלי משמעות כה רבה כמו חוק חופשות משפחה ורפואה (FMLA). דמיינו את זה: רשת ביטחון שזורה

קרא עוד »
מדריכים

מדריך דיני העבודה למעסיקים

אחריות המעסיקים בתחום דיני העבודה הינה היבט מכריע בניהול עסק מצליח ותואם. כדי לנווט בנוף המורכב הזה, חיוני להיות בעל הבנה מוצקה של חוקי העבודה

קרא עוד »
זכויות נשים

הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לפי תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו 1996. הפליית נשים בשכר העבודה הינה אחד הביטויים הנפוצים להפלייתן

קרא עוד »

תוכן עניינים