Search
Close this search box.
א ב ג ד ה ז ח ט מ נ ס ע פ ש ת
דף הבית » מילון מונחים » סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

משמעותו של פטור ממס הכנסה היא, שהאדם לא חייב בתשלום מס עד לסכום מסוים.

כשיש פטור מקזזים מההכנסה החייבת במס את ההכנסות הפטורות ממס, מפחיתים ניכויים אישיים ומגיעים להכנסה החייבת. לאחר מכן, מסך ההכנסה החייבת – מפחיתים את נקודות הזיכוי והזיכויים וכך מגיעים לסכום המס לתשלום.